GPPI

GPPI S.A.
ul. Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 813 15 86, fax +48 61 864 58 70
e-mail: gppi@gppi.pl

 

Misja spółki

Misją Spółki jest dostarczanie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Model biznesowy działania Spółki zakłada nabywanie trudnych do odzyskania wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od pierwotnych wierzycieli, a następnie dochodzenie ich zapłaty od dłużników we własnym imieniu i na własny koszt na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucji komorniczej. Dochodzenie zapłaty prowadzone jest przez spółki Pactor Sp. z o.o. oraz Potempa - Inkasso Sp. z o.o., które specjalizują się w windykacji należności od ponad 10 lat i są jednocześnie akcjonariuszami Spółki.
Pactor Sp. z o.o. w większym stopniu specjalizuje się w windykacji wierzytelności konsumenckich, natomiast Potempa - Inkasso Sp. z o.o. wierzytelności korporacyjnych.

Celem Spółki jest utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętego funduszu sekurytyzacyjnego zajmującego się nabywaniem wierzytelności bankowych poprzez emisję i sprzedaż papierów wartościowych zabezpieczonych zastawem należności.

Aktualności
-

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI SA na dzień 29.07.2015 r.

02.07.2015 r.
Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 29.07.2015 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Czytaj całość -

NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 575 393 zł